T-Force

Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden van T-Force Communicatieburo zijn de onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1.1. Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan T-Force Communicatieburo dan wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst sluit met T-Force Communicatieburo.
1.2. Opdracht
Een uitvoeringsovereenkomst of een leveringsovereenkomst van goederen en/of diensten.

Artikel 2. Uitvoering opdracht
2.1. De inhoud van de opdracht wordt bepaald door wat is overeengekomen of indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen, door wat uit het aanbod van T-Force Communicatieburo blijkt.
2.2. T-Force Communicatieburo garandeert de opdrachtgever dat geen gegevens zullen worden gebruikt voor openbare doeleinden tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever is gevraagd en verkregen.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden
3.1. Tenzij anders is overeengekomen, moet betaling van een door T-Force Communicatieburo verzonden factuur door de opdrachtgever plaatsvinden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
3.2. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij achterwege blijven van betaling zal de uitvoering van de opdracht door T-Force Communicatieburo worden opgeschort.
3.3. Zodra T-Force Communicatieburo een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso-) kosten, ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. T-Force Communicatieburo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdende met de levering van goederen en/of diensten, zijn werknemers en/of derden die door of vanwege T-Force Communicatieburo te werk zijn gesteld, tenzij aan de onderneming opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
4.2. T-Force Communicatieburo is gehouden de overeengekomen levering van goederen en/of diensten met zorg uit te voeren.

Artikel 5. Klachten- en geschillenregeling
5.1. De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van door T-Force Communicatieburo geleverde diensten, producten of adviezen schriftelijk aan T-Force Communicatieburo te richten. Geschillen worden op diezelfde wijze behandeld. Indien het geschil niet binnen een redelijke termijn tot oplossing is gekomen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 6. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
6.1. Deze algemene voorwaarden kunnen tegenover iedere opdrachtgever gehandhaafd worden en gelden bij uitsluiting van alle eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten tussen T-Force Communicatieburo en zijn opdrachtgevers.

<< terug